Disclaimer

Disclaimer

1. Gebruikersvoorwaarden

1.1 Het gebruik van de website www.rijbewijzer.be en de andere websites die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beheert, is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De VSV kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel de VSV hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De VSV kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van de VSV.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van de VSV, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VSV.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De VSV garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen de VSV en de beheerders van die sites.

1.7 Het is mogelijk dat de website van de VSV gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.8 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van de VSV, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 De VSV behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:

  • om uw inschrijvingen voor onze opleidingen of evenementen op te volgen;
  • om u op de hoogte te houden van ons aanbod;
  • om u op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes via onze nieuwsbrieven (als u zich daarvoor hebt ingeschreven).

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. 

4. Rijbewijzer App (Android & iOS)

Deze App is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen.

Digitaal Product-privacybeleid

De VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, België respecteert het recht op privacy van de gebruikers en erkent dat het van belang is hun persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid verschaft je informatie met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de geheimhouding van informatie die je via het Digitaal Product verzendt.

Indien je een licentie voor een Digitaal Product onder je gebruikersaccount registreert en met dit privacybeleid instemt, stem je er ook mee in dat wij je persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen, verwerken en gebruiken.

Indien je namens je kind een licentie voor een Digitaal Product onder je gebruikersaccount registreert en met dit privacybeleid instemt, stem je er ook mee in dat wij de persoonlijke gegevens van je kind in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen, verwerken en gebruiken.

De in dit privacybeleid gebruikte woorden en uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis als in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van het Digitaal Product.

1 Samenvatting

Je stemt er in het bijzonder mee in dat:

  • Wij gebruik maken van je GPS locatie om het aantal oefenkilometers dat je aflegt te registreren. Er worden geen verdere gegevens die via de GPS binnenkomen bewaard.
  • wij informatie kunnen verzamelen over je persoon (zoals geboortedatum, geslacht), informatie met betrekking tot het door jou gebruikte apparaat (zoals IP-adres, MAC-adres, serienummer, instellingen van de internetverbinding) en informatie over de manier waarop je gebruikmaakt van het Digitaal Product;
  • wij de verzamelde informatie kunnen gebruiken om aan jou content en diensten te verschaffen via het Digitaal Product;
  • wij de verzamelde informatie in geaggregeerde vorm voor demografische en statistische analyses kunnen gebruiken, zodat we onze content, producten en diensten kunnen verbeteren en optimaliseren;
  • wij de verzamelde informatie kunnen gebruiken voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, zodat content en diensten die beschikbaar zijn via het Digitaal Product op jouw behoeften kunnen worden afgestemd en om op jou gerichte aanbevelingen via het Digitaal Product en andere onlinefuncties mogelijk te maken. Je kunt je op ieder moment afmelden voor dit gebruik van je gegevens;

2 Welke informatie wij verzamelen

2.1 Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van het Digitaal Product is het nodig  dat je je geboortedatum en geslacht  opgeeft waarmee je je gebruikersaccount wil gelinkt zien

2.2 Informatie over het apparaat dat je gebruikt

Om de verbinding tussen het apparaat waarop je je Digitaal Product gebruikt en VSV-servers tot stand te brengen kunnen wij technische gegevens verzamelen met betrekking tot je apparaat, zoals het MAC-adres, IP-adres, telefoonnummer, serienummer of andere alfanumerieke codes die aan je apparaat zijn toegekend.

Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over de instellingen van het apparaat dat je gebruikt, zodat we je beleving kunnen optimaliseren, zoals landinstellingen, taalinstellingen, instellingen voor ouderlijk toezicht en informatie over het draadloos toegangspunt van het apparaat, schermresolutie en andere schermvoorkeuren van het apparaat dat je gebruikt.

We kunnen afhankelijk van de functies van het Digitaal Product informatie verzamelen die op het apparaat dat je gebruikt, opgeslagen is, zoals je locatie. Je wordt in het Digitaal Product geïnformeerd over dergelijke functies.

2.3 Informatie met betrekking tot je gebruik van het Digitaal Product

Om je in staat te stellen gebruik te maken van alle functies van je Digitaal Product, verwerken we de gegevens die betrekking hebben op jouw activiteiten, zoals alfanumerieke codes toegewezen aan je gebruikersaccount, informatie over je online aanwezigheid en andere gegevens die behoren bij de functie van het Digitaal Product die je gebruikt.

Daarnaast kunnen we gegevens verzamelen over de activiteiten die je hebt ondernomen, zoals welke functies van het Digitaal Product je hebt gebruikt, op welke tijden je hebt gereden, je level, score en in-game locatie, alsmede crashrapporten.

2.4 Koppeling aan andere netwerken

De VSV kan je toestemming geven je Digitaal Product te koppelen aan een andere account die door een derde wordt aangeboden. Indien je ervoor kiest de accounts te koppelen, kan de VSV gegevens verzamelen die je de VSV hebt toegestaan te ontvangen van derden en deze combineren met informatie van je Digitaal Product.

Wanneer het voor het koppelen van de accounts nodig is dat vanuit de VSV informatie over je persoon naar een derde wordt verzonden, word je hiervan op de hoogte gesteld voordat de koppeling plaatsvindt en word je in de gelegenheid gesteld de koppeling en de verzending te weigeren. Jouw gegevens worden door een derde behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van die derde.

De VSV is niet aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door derden.

2.5 Cookies en vergelijkbare technologieën

Websites en onlinefuncties die door De VSV aangeboden worden, kunnen gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat gedownload worden. Deze cookies helpen ons om voor een veilige en goede functionaliteit van onze diensten te zorgen (beveiligingscookies en sessiecookies) en om informatie te verzamelen over de voorkeuren van onze gebruikers, zodat we onze online aanbiedingen aantrekkelijker kunnen maken voor de gebruikers (trackingcookies).

De VSV informeert je over het gebruik van cookies (of andere vergelijkbare technologieën) en omschrijft de beschikbare opties voor het inschakelen of uitschakelen van cookies wanneer je de betreffende websites of onlinefuncties gebruikt. Indien je instemt met het gebruik van zulke technologieën, kan de ontvangen informatie over je gebruik van de betreffende websites en onlinefuncties worden gecombineerd met informatie van je Digitaal Product.

3 Hoe de informatie wordt gebruikt

3.1 Aanbieden van de dienst

De door ons verzamelde informatie wordt gebruikt om de verbinding van je apparaat met de VSV-servers tot stand te brengen, om je in staat te stellen gebruik te maken van het Digitaal Product en activiteiten en verzoeken te verwerken die je via het Digitaal Product plaatst.

Voorts kunnen we informatie verwerken met betrekking tot het gebruik van het Digitaal Product om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om onze rechten of de rechten van andere gebruikers af te dwingen.

3.2 Productoptimalisatie en marktonderzoek

We kunnen je gegevens in geaggregeerde vorm gebruiken voor demografische en statistische analyses, zodat we het Digitaal Product evenals andere content, producten en diensten kunnen verbeteren en optimaliseren.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden, zodat content, producten en diensten op jouw behoeften kunnen worden afgestemd en om op jou gerichte aanbevelingen via het Digitaal Product en andere onlinefuncties mogelijk te maken. Je kunt je op ieder moment afmelden voor dit gebruik van je gegevens.

4 Communicatie tussen gebruikers

Wanneer je een e-mail of andere communicatie naar de VSV stuurt, kunnen we deze communicatie bewaren om je verzoeken om inlichtingen te verwerken en op je vragen in te gaan.

5 Wie toegang heeft tot de informatie

De VSV kan gebruikmaken van derden-gegevensverwerkers die in het belang van de VSV handelen, die je gegevens in strikte naleving van dit privacybeleid beheren en verwerken.

6 Raadplegen, corrigeren en wissen van informatie

Je kunt de door jou verstrekte informatie bekijken of wijzigen in de instellingen van je Digitaal Product, door een vragenformulier over het Digitaal Product in te vullen en te versturen, of door een e-mail naar de VSV te sturen: [rijbewijzer@vsv.be]

Je kunt je gegevens op ieder moment wissen door een e-mail naar de VSV te sturen. Je gegevens zullen worden gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of tenzij het ons wettelijk is toegestaan deze te bewaren.

7 Contact

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kun per e-mail contact met ons opnemen: [rijbewijzer@vsv.be]